Działalność statutowa

Fundacja została powołana w celu:

 1. prowadzenia działalności ukierunkowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną i tworzenie osobom niepełnosprawnym równych szans na drodze do ich rozwoju oraz usamodzielnienia się ekonomicznego, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno – zawodowej;
 2. poszukiwania i organizowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 3. podejmowania działań zapobiegających marginalizacji środowiska niepełnosprawnych;
 4. promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej, organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich możliwości znalezienia zatrudnienia;
 3. organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne,
 4. poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i monitoring tej pracy;
 5. organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji i podległych jej biurach,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów i zysków na realizację celów statutowych;
 7. upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności, sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie,
 8. wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin w tym informatycznych,
 9. budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z usługami wykonywanymi przez fundację,
 10. organizację, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym,
 11. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

POBIERZ

Statut Fundacji „Niepełnosprawni Pracują” z dnia 25.02.2013